Therapiepraktijk Susan, gevestigd aan Willem Passtoorsstraat 66 4881 BS Zundert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, .
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz). Op grond van deze wetten bewaart de therapeut het dossier van de cliënt 20 jaar. De therapeut heeft medisch beroepsgeheim.

Contactgegevens:
+31 6 24525652
susan@therapie-susan.nl

Postadres:
Willem Passtoorsstraat 66
4881 BS Zundert

Persoonsgegevens die wij verwerken

Therapiepraktijk Susan verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer en E-mailadres
– Beroep
– Woon/leefsituatie
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch– locatiegegevens
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Therapiepraktijk Susan verwerkt in sommige gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

– Huisarts-gegevens
– Medicijngebruik 
– Godsdienst of levensovertuiging
– Lichamelijke / geestelijke gezondheid
– zaken met betrekking tot seksualiteit
– Mogelijk strafrechtelijk verleden
– Middelengebruik
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Therapiepraktijk Susan kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via susan@therapie-susan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

– Biometrische gegevens
– Genetische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Therapiepraktijk Susan verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Geautomatiseerde besluitvorming

Therapiepraktijk Susan neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Therapiepraktijk Susan) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Therapiepraktijk Susan bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Therapiepraktijk Susan hanteert de volgende bewaartermijnen voor alle (categorieën van) persoonsgegevens: 20 jaar, op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

Delen van persoonsgegevens met derden

Therapiepraktijk Susan verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Therapiepraktijk Susan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Therapiepraktijk Susan gebruikt op deze website functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Als je voor het eerst op deze website komt, krijg je een cookiemelding.

Therapiepraktijk Susan gebruikt cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en er wordt gevolgd hoe een bezoeker door de website surft. Met deze informatie kan Therapiepraktijk Susan de werking van de website analyseren, verbeteren en optimaliseren.

Therapiepraktijk Susan maakt ook gebruik van Google Analytics met als doel het gebruik van de website te kunnen optimaliseren door het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de website. Google Analytics maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestandjes die op de computer van de bezoeker van de site worden opgeslagen en die analyse van het gebruik van de website door de bezoeker mogelijk maken. De door deze cookies gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door de bezoeker van de website, wordt over het algemeen naar een server van Google gestuurd en daar opgeslagen. Google Analytics verzamelt first-party cookies, gegevens met betrekking tot het apparaat en de browser, het IP-adres en de activiteiten op de website om statistieken te meten en te rapporteren over interacties van gebruikers met de websites.

Google voldoet aan het Europees-Amerikaanse Privacy Shield-principe, zoals uiteengezet door het Amerikaanse ministerie van Handel met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens uit landen in de Europese Unie en onderhevig aan handhaving door de Federal Trade Commission. Google (waaronder Google Inc. en haar volledige Amerikaanse dochtermaatschappijen) heeft verklaard dat het bedrijf zich houdt aan de relevante Privacy Shield-principes.

Google verbiedt klanten (in dit geval Therapiepraktijk Susan) persoonlijk identificeerbare informatie (PII) naar Google Analytics te verzenden. Dit gebeurt dus ook niet.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Therapiepraktijk Susan.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Therapiepraktijk Susan een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar susan@therapie-susan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Therapiepraktijk Susan wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Therapiepraktijk Susan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via susan@therapie-susan.nl