Therapiepraktijk Susan, gevestigd aan Willem Passtoorsstraat 66 4881 BS Zundert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz). Op grond van deze wetten bewaart de therapeut het dossier van de cliënt 20 jaar. De therapeut heeft medisch beroepsgeheim.

Contactgegevens:
+31 6 24525652
susan@therapie-susan.nl

Postadres:
Willem Passtoorsstraat 66
4881 BS Zundert

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Therapiepraktijk Susan verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer en E-mailadres
 • Beroep
 • Woon/leefsituatie
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Therapiepraktijk Susan verwerkt in sommige gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Huisarts-gegevens
 • Medicijngebruik
 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Lichamelijke / geestelijke gezondheid
 • Zaken met betrekking tot seksualiteit
 • Mogelijk strafrechtelijk verleden
 • Middelengebruik
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Therapiepraktijk Susan kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via susan@therapie-susan.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Therapiepraktijk Susan verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Therapiepraktijk Susan neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Therapiepraktijk Susan) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Therapiepraktijk Susan bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Therapiepraktijk Susan hanteert de volgende bewaartermijnen voor alle (categorieën van) persoonsgegevens: 20 jaar, op grond van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Therapiepraktijk Susan verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Therapiepraktijk Susan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Therapiepraktijk Susan heeft een waarnemingsovereenkomst met H. Beekers (praktijknaam: Je eigen pad) afgesloten ten behoeve van afwikkeling na overlijden of blijvende arbeidsongeschiktheid van Susan, eigenaar van Therapiepraktijk Susan.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Therapiepraktijk Susan hierbij verwijst naar haar eigen cookiebeleid.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Therapiepraktijk Susan.

Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Therapiepraktijk Susan een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar susan@therapie-susan.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Therapiepraktijk Susan wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Therapiepraktijk Susan neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via susan@therapie-susan.nl